طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور

اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

دوره 11، شماره 58، بهمن و اسفند 1398، صفحه 219-242

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.7602.2626