Document Type : Research Paper

Authors

1 Graduated with a doctorate in sports management, employee of the Ministry of Sports and Youth

2 Imam Ali University

3 Azad University, Central Tehran

4 azad university centeral tehran

Abstract

طولانی شدن اجرای پروژه‌های ورزشی می‌تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه ورزش و به تبع آن توسعه کشور گردد. از این‌رو هدف از تحقیق حاضر پیش بینی میزان تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی بود. روش تحقیق آمیخته کیفی – کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه پروژه‌های عمرانی ورزشی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد 13 نفر از این خبرگان مراجعه و با انجام مصاحبه نیمه-ساختارمند به شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی پرداخته شد. جامعه دوم تحقیق در بخش کمی به منظور پیش‌بینی میزان تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی انجام شد، شامل عوامل مدیریتی ساخت پروژه‌ عمرانی مانند پیمانکار، مهندسی اجرایی، مدیران اجرایی و معاونین عمرانی ادارت کل استان‌ها بودند که تعداد 750 نفر از آنها در قالب 25 نفر برای هر پروژه و در مجموع 30 پروژه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای دستیابی به مدل پیش‌بینی تأخیر ار شبکه های عصبی مصنوعی و برای اعتبار سنجی کار از الگوریتم لوو استفاده شد. در نهایت مدل ارائه شده توانست با دقت 88.34 میزان تأخیر در پروژه‌های عمرانی را شناسایی نماید. بنابراین با توجه به این مدل می‌توان میزان تأخیر را در پروژه های عمرانی یش بینی و اقدام لازم در راستای اهش تأخیر را به عمل آورد.

Keywords

Main Subjects