نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دبیر آموزش و پرورش کرمانشاه

3 فارغا لتحصیل دانشگاه علامه

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین جو سازمانی (OC) با رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ آماری، برابر با کل جامعه آماری (90 نفر) انتخاب شد؛ اما، اطلاعات 75 نفر از آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده‌ها توسط پرسشنامه جمعیت شناختی، رفتار شهروندی سازمانی، نت مایر و همکاران (1997)، (75/0=α) و جو سازمانی، سوزمن و دیپ (1989)، (78/0=α) انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و دو رشته‌ای نقطه‌ای، کلوموگروف اسمیرنوف، و رگرسیون دو و چند متغیره و تحلیل مسیر) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، بین جو سازمانی و ابعاد آن با OCB رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، جو سازمانی، 28% و از بین ابعاد آن، دو بعد «وضوح و توافق هدف» و «رضایت از پاداش» با هم حدود 31% از واریانس OCB را تبیین کردند (01/0 >p). همچنین، بین متغیرهای تعدیل کننده (سن، جنس و سابقه اشتغال) با OCB رابطه معناداری وجود نداشت (05/0 <p ). از یافته های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که سازمان ورزش شهرداری تهران، با ایجاد جوی مناسب در سازمان می‌تواند در جهت ایجاد و ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی گام بردارد. به ویژه، ترسیم اهدافی مورد قبول و واضح برای کارکنان و همچنین تدوین سیستمی عدالت گونه در پرداخت حقوق و پاداش می‌تواند در این زمینه موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Th investigation of the relationship between organizational citizenship behavior and organizational climate and the moderating role of demographic variables

نویسنده [English]

  • seyed morteza azimzadeh 1

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was determining the relationship between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Organization Climate (OC) in a sample of sport experts working in sport organization of Tehran’s Municipality. The method of the research was corelational. Statistical sample was equal with statistical population (90 N), but only 83% of them were analyzed. For data collection three instruments were used: Demographic, Organizational Citizenship Behavior (Netemeyer et al, 1997), (α=.75) and the Organization Climate (Sussman and Deep, 1989), (α=.78). For data analyses, appropriate descriptive and inferential statistics (like: Pearson correlation, Spearman, point by serial, two variate regression and multiple regression) are used. The results indicate that there was a significant relationship between OCB, and OC and its dimensions. The analysis of the data through regression show that OC was a significant predictor of OCB, accounting for 28% of the variance and among OC variables, both “Goal obviousness” and “Consent of reward” were significant predictor of OCB, accounting for 31% of the variance. Also, no significant relationship between OCB & mediator variables (age, gender & tenure) is observed (p> .05). It can be concluded that in this organization, generating an appropriate climate can be influential in OCB. Spatially, having acceptable goals and fairly salary system can be useful for flourishing OCBs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Citizenship Behavior
  • Sport Organization
  • Tehran Municipal