نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

2 گروه تربیت بدنی ، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، اصفهان، ایران.

10.22089/smrj.2022.12149.3590

چکیده

نیمه‌تمام و ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی مسئله‌ای است که ضرر و زیان فراوانی به منابع ملی وارد کرده است بنابراین برای حل این مسئله در تحقیق حاضر الگوی برای توسعه پروژه‌های عمرانی ورزشی کشور ارائه شده است. این تحقیق به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد است و مشارکت‌کنندگان آن را صاحب‌نظران حوزه توسعه و ساخت پروژه‌های تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند و اشباع نظری 15 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و جهت تحلیل داده‌ها از سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از 82 مفهوم و 17مقوله فرعی بود که براساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله‌ها در 5 عامل اصلی به‌نام‌های شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها تجمیع شدند. به‌نظر می‌‌رسد متولیان پروژه‌های عمرانی ورزشی به‌طور خاص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با در نظر گرفتن این عوامل در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های خود بتوانند زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره‌مندی از مزایای آن در سطح جامعه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of sports development projects in the country

نویسندگان [English]

  • ELHAM Moshkelgosha 1
  • Mohamad Hesami 2

1 FACULTY MEMBER

2 Department of physical education, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The incompleteness and unfinished construction projects is an issue that has caused great damage to national resources, so to solve this problem, in the present study, a model for the development of sports development projects in the country is presented. This research is based on qualitative methodology and data theory, and its participants were experts in the field of project development and construction, from which 15 people were selected in a purposeful and theoretically saturated manner. In this study, semi-structured interviews were used to collect data and three open, axial and selective coding processes were used to analyze the data. The findings of the present study indicated 82 concepts and 17 sub-categories which based on logic and its relationship with other categories in 5 main factors of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. it seems that those in charge of sports development projects, especially the country's sports facilities development and Maintenance Company, by considering these factors in their planning and policies, can reduce delays in construction projects and in Provide the ultimate development of sports and the enjoyment of its benefits at the community level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity of sports projects
  • Delays in construction projects
  • Construction
  • Semi-finished and unfinished projects