نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22089/smrj.2022.12473.3620

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت‌بدنی در دوران پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعةآماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران حوزة مدیریت ورزشی و آگاه به موضوع پژوهش و مدیران سازمان‌های ورزشی منتخب تشکیل دادند (17 نفر و تا اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش کمی نیز جامعة آماری شامل کلیه سالمندان سه استان جنوبی کشور (بوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد) که در پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی شهرداری فعالیت داشتند (384 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیة روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخة 24 و Smart PLS نسخة 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه‌های مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت-بدنی در دوران پساکرونا، به ترتیب شامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و برنامه‌های ورزشی می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد. توجه به عوامل شناسایی‌شده، می‌تواند راهگشای مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی در دوران پساکرونا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for the return of the elderly to physical activity in the post-corona period

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mehdi Amiri 1
  • Leila Sadat Jamshidian 2
  • Ahmad Torkfar 3
  • Hamid Arvin 2

1 PhD Student in Sports Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Associate Professor, Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of presenting a groundwork model for the return of the elderly to physical activity in the post-corona period. In terms of applied purpose, the present study was a descriptive-survey in terms of data collection method, which was mixed based on the research approach. The statistical population of the qualitative part of this study consisted of elites and experts in the field of sports management and knowledge of the research and managers of selected sports organizations (17 people and continued until theoretical saturation) and in a small part the statistical population includes all the elderly in the three southern provinces (Bushehr, Fars, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad) who were active in municipal parks and sports clubs (384 people). The tools of the present study included semi-structured interviews and a questionnaire. To examine the data of the qualitative part, open and axial coding was used and in the quantitative part, the structural equation modeling method was used. The whole process of data analysis was performed in SPSS software version 24 and Smart PLS version 2. The results of the present study showed that the components of the model for laying the groundwork for the return of the elderly to physical activity in the post-corona period include media, management, facilities, sports coaches and sports programs, respectively. Also, the results of the present study showed that the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging Sports
  • Corona
  • Facilities
  • Management
  • Media