نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

10.22089/smrj.2022.11719.3537

چکیده

پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد انجام شد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی بود. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه معلولان و داوطلبی جمع‌آوری شد، روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس معیار اشباع نظری بود. داده‌ها بااستفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی با تکیه بر نظریه داده بنیاد تجزیه‌وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله‌های ارزش اقتصادی بخش داوطلبی، لزوم شناسایی انگیزه‌‌ها و نیازهای داوطلبان، قابلیت زیاد داوطلبان معلول و سپری کردن اوقات فراغت ؛ شرایط زمینه‌ای در مقوله‌های عدم تطبیق شرایط اماکن ورزشی با معلولان، بستر قانونی، ضعف مدیریتی و بی‌توجهی سیاست کلان به موضوع داوطلبی ؛ عوامل مداخله‌گر در مقوله‌های عدم دسترسی آسان، محدودیت‌های فردی، ناشناخته بودن داوطلبی در ورزش ایران، عدم جایگاه مناسب داوطلبی، نگرش منفی به توانایی معلولان و انگیزه سلامت روانی، انگیزه فایده‌نگر و لزوم توانبخشی جسمی معلولان ؛ راهبردهای لازم توسعه داوطلبی ورزشی معلولان در مقوله‌های مناسب‌سازی محیط‌ شهری و اماکن ورزشی، هم افزایی و تعامل نهادهای ذینفع، جذب و تامین منابع مالی، حمایت و پشتیبانی، طراحی سیستم مدیریت بکارگیری نیروهای داوطلب، ترویج و تبلیغ مشارکت و داوطلبی ورزشی معلولان و در نهایت پیامدهای توسعه داوطلبی ورزشی معلولان در مقوله‌های بهبود کیفیت زندگی، بهبود وضعیت استقلال فردی، اثربخشی عملکرد سازمان‌های ورزشی، توسعه سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی احصا شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of disability volunteering in sports based on data theory

نویسندگان [English]

  • mahshid sadat ghoreishi 1
  • Mehdi Savadi 2
  • hamidreza saybani 2

1 PhD student, Department of Sports Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Department of Sports Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to design a a model for the development of volunteering for the disabled in sports based on data theory. The research method based on purpose was applied and exploratory in terms of data collection. The research data were collected through semi-structured interviews with 15 professors of sports management and specialists in the field of disability and volunteering. The sampling method was purposeful with snowball technique and based on theoretical saturation criteria. The data were analyzed using open, axial and selective coding based on grounded theory. Based on the results obtained, causal factors in the categories of economic value of the volunteering sector, the need to identify the motivations and needs of volunteers, the high ability of disabled volunteers and spending leisure time; Underlying conditions in the categories of non-compliance of sports facilities with the disabled, legal context, poor management and macro-policy inattention to the issue of volunteering; Interfering factors in the categories of lack of easy access, personal limitations, ignorance of volunteering in Iranian sports, lack of proper volunteering position, negative attitude towards the ability of the disabled and mental health motivation,, promoting participation and sports volunteering for the disabled and finally Implications for the development of sports volunteering for the disabled are included in the categories of improving the quality of life, improving the status of individual independence, the effectiveness of the performance of sports organizations, the development of social capital and the development of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports volunteering"
  • " Disabled volunteering"
  • " Foundation data theory"
  • " Barriers to volunteering"