نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت اقتصادی برای ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی نظامند با رویکرد کدگذاری و تحلیل ساختاری-کارکردی می‌باشد. منابع استخراج اطلاعات و یافته‌ها شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، و..) و منابع اطلاعاتی (علمی، کتابخانه‌ای، اسنادی، رسانه‌ای) بود. نمونه‌گیری در بخش مطالعه نظری (87 سند) و مصاحبه (26 نفر) برحسب رسیدن به اشباع نظری و در بخش دلفی چند مرحله‌‌ای (18 نفر) برحسب رسیدن به توافق بین اعضا و تایید چارچوب به روش هدفمند (قضاوتی) انجام شد. روایی کلی ابزارهای پژوهش و نتایج آن‌ها از طریق کنترل صلاحیت نمونه انتخابی، روایی محتوایی توسط متخصصان و میزان توافق مصححان مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج، چارچوب مفهومی پژوهش شامل 6 سطح، 17 منظر، 38 بُعد و 81 مولفه تحلیلی است. شش سطح مدل شامل: سیستم اقتصاد ملی، سیستم ورزش کشور، انواع ظرفیت‌های اقتصادی، فرایند مدیریت ظرفیت اقتصادی، راهبری و توسعه ظرفیت اقتصادی و عومل تعیین کننده ظرفیت اقتصادی ورزش است. براساس مدل پژوهش می‌توان گفت که اگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی در سطح مناسبی تحقق یابد یک اکوسیستم مناسب برای اقتصاد ورزش شکل می‌گیرد و نتایجی مطلوبی (مالی، اشتغال، و..) برای سازمان‌ها و افراد متولی و ذینفع به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting and explaining the conceptual model of developing the economic capacities of Iranian sports

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reihani 1
  • salah dastoom 2
  • Meysam Rouhani 3

1 1- Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Humanities, Bojnourd University, Bojnourd, Iran.

2 2- PhD student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 PhD student in Sports Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to formulate and explain the conceptual model of economic capacity development for sports in the country. The research method is systematic exploratory qualitative type with coding approach and structural-functional analysis. Sources of information extraction and findings included two sections: human resources (managers, professors, etc.) and information resources (scientific, library, documentary, media). Sampling in the theoretical study section (87 documents) and interviews (26 people) in terms of achieving theoretical saturation and in the Delphi section in several stages (18 people) in terms of reaching agreement between members and approval of the framework in a targeted manner (judgmental) Done. The overall validity of the research tools and their results was confirmed by controlling the competence of the selected sample, content validity by experts and the degree of agreement of the correctors. Based on the results, the conceptual framework of the research includes 6 levels, 17 perspectives, 38 dimensions and 81 analytical components. The six levels of the model include: national economic system, the country's sports system, types of economic capacities, the process of managing economic capacity, leading and developing economic capacity, and the factors that determine the economic capacity of sports. Based on the research model, it can be said that if the utilization of economic capacities is realized at a suitable level, a suitable ecosystem for sports economics will be formed and favorable results (finance, employment, etc.) for organizations and individuals will be formed. Have a trustee and beneficiary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Economic Capacity
  • Sports Economics
  • Economic Model