نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه از سازمان‌ها و مدیران آنها انتظار می‌رود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با پیاده سازی مدیریت سبز، به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت نمایند. سازمان های ورزشی، بویژه اماکن و تاسیسات ورزشی نیز بستر مناسبی جهت تحقق این مهم هستند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران می باشد که با رویکرد کیفی و با استراتژی اکتشافی و به روش گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبۀ عمیق با خبرگان و صاحب نظران استفاده شد. به روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس 12 مصاحبۀ عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد. نتایج تحلیل تماتیک چالش‌های مدیریت سبز، نشان‌دهندۀ وجود چالش‌ها در قالب 43 مفهوم بود که از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 6 مفهوم انتزاعی تر در قالب مفاهیم اولیه و مفاهیم ثانویه تبدیل شدند و سپس در مرحله سوم این 6 مفهوم در قالب 3 مقوله عمده یا تم با عناوین بنیادی، کاربردی و محیطی تبدیل شد. در نهایت در این پژوهش مدل مفهومی مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی طراحی شد. مدل بوجود آمده شامل 6 مفهوم چالش های مدیریت سبز، فرهنگ سازی مدیریت سبز، قانون مندی های مدیریت سبز، ساختارهای اجتماعی، تغییر ساختارها و آموزش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a green management model for Iranian sports venues and facilities

نویسندگان [English]

  • sajed pourhassan 1
  • ali mohannad safania 2
  • Ali Mohammad Amirtash 2
  • reza nikbakhsh 3

1 Islamic Azad University, Tehran Branch

2 Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Tehran south Branch, .Tehran, Iran

چکیده [English]

A green organization is one that accomplishes its missions, goals, and tasks so that both individuals and other existing organizations and the needs of the future are not distorted by limited resources. To become a green organization, you need green management. Green management is the effective and efficient use of all facilities, material and human resources to guide and control the organization to achieve environmental goals in order to create social acceptance and preserve the environment. The present study was performed qualitatively. In-depth interviews with experts were used to collect data. Research data were collected through purposive sampling method and snowball technique and based on 12 in-depth interviews with related experts. The results of thematic analysis of green management challenges showed the existence of challenges in the form of 43 concepts that were extracted from interviews with experts. In the second stage of coding, these concepts became 6 more abstract concepts in the form of primary and secondary concepts, and finally in the third stage, these 6 concepts became 3 main categories or themes with basic, applied and environmental titles. Finally, in this research, the concepts, major categories and core categories include 6 concepts of challenges, green management culture, green management regularities, social structures, structural change and education. Finally, it can be concluded that green management in sports venues and facilities is not considered properly and it is expected that the relevant managers will consider more importance for the issue of green management in sports venues and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green management
  • sports facilities
  • sports management