مدیریت کسب و کار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش مدیریت کسب و کار در دوره بحران ناشی از بروز ویروس کرونا و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر و 48 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 77 مولفه، 22 بُعد، 8 منظر و 3 سطح شناسایی شده بود. سه سطح مدل شامل سطوح زمینه‌ای-محیطی، ساختاری-قابلیتی و فرایندی-کارکردی است که متغیرهای زیرمجموعه آن‌ها به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها درون و برون سیستمی برای کارآمدسازی مدیریت کسب وکار در شرایط بحران و رکورد اقتصادی کرونا براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مدیریت کسب و کارهای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند بکارگیری استراتژی تغییر و نوآوری به همراه شبکه سازی محیطی مبتنی بر فناوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Business Management in Crisis Period: Factors, Challenges and Strategies (Study of the sports industry in record conditions caused by Coronavirus)

نویسندگان [English]

 • hossien brakhas 1
 • Mohammad Reza Boroumand 2
 • salah dastoom 3
 • binesh bozorgpour 3
1 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan
2 Shahid Beheshti University of Tehran
3 University of Gilan
چکیده [English]

The purpose of this study was Business management in crisis period caused by the coronavirus and to provide the factors, challenges and strategies. The qualitative research method was selected with a systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two parts: human resources (professors, managers and analysts) and information resources (books, articles, documents, media, etc.). Adequate sampling was performed by judging based on theoretical saturation (18 and 48 documents). The research tools included the study of systematic libraries and structured exploratory interviews. The validity of the instrument was evaluated and approved based on the legal validity of the sample, the opinion of the experts and the agreement between the proofreaders. To analyze the findings, multi-stage conceptual coding method with system analysis approach was used. The final conceptual framework included 77 components, 22 dimensions, 8 perspectives and 3 identified levels. The three levels of the model include contextual-environmental, structural-functional and process-functional levels, the sub-variables of which are sequentially effective-effective against each other. Finally, the most important challenges and strategies in and out of the system for business management efficiency in crisis situations and Corona's economic record were presented based on the conceptual framework. Based on the general findings, it can be said that the management of sports businesses in times of crisis and economic recession requires the use of change and innovation strategy along with technology-based environmental networking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Recession
 • Corona Crisis
 • Quid 19
 • Crisis Management
 • Sports Business
دوره 13، شماره 66
فروردین و اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1399