نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

سالمندان با افزایش امید به زندگی سریع‌ترین رشد را بین گروه‌های جمعیتی دارند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سالمندی فعال، مشارکت و فعالیت حرکتی-جسمانی است. این مطالعه با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، به دنبال شناخت چالش‌ها و راهبردهای ترویج ورزش در سالمندان بود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، افراد متخصص در رشتههای (تربیت بدنی، برنامهریزی شهری، روانشناسی، علوم اجتماعی و پزشکی) بودند. انتخاب آزمودنی ها به روش گلوله برفی و هدفمند و با معیاراشباع مفهومی بوده که بعد از انجام 11 مصاحبه محقق شد. چهار مقوله نهایی شناسایی شده، چالشهای فردی، اجتماعی، مبتنی بر برنامه/حاکمیت و محیطی هستند. چالشهای فردی به انواع نارساییها و بیماریهای جسمانی، انواع مشکلات روانی، ترس و احساس تنهایی اشاره دارد. چالشهای اجتماعی بیانگر فقدان دانشِ ورزش گروهی و محرومیتهای اجتماعی اشاره دارد. چالشهای مبتنی بر برنامه/حاکمیت بر راهبردهای غیرکاربردی نهادها و چالش‌های محیطی بر غیر استاندارد بودن همه جانبه اماکن و کمبودها و نقصهای محیط شهری تأکید دارند. بر مبنای مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، ضرورت اتخاذ چهار استراتژی عمده تأکید شده است: زمینهیابی، تحلیل مخاطب، تحلیل سیستم اجتماعی، هماهنگی سیاستی است. در نتیجه نیاز به استراتژی های کلان مدیریتی در خصوص ترویج ورزش سالمندان از چندین منظر اثرگذار خواهد بود که از جمله آن بهبود وضعیت اجتماعی و فردی آنان و کاهش هزینه های سنگین درمان برای دولت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies for Promoting Elderly Sports Based on Target-Based Strategic Marketing Model

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi
  • Sara Keshkar
  • Javad Shahlaee Bagheri

Allame Tabataba'i university, faculty of physical education and sport sciences

چکیده [English]

The elderly have the fastest growth among the population groups with increasing life expectancy. One of the most important aspects of active aging is physical activity participation. This study sought to identify the challenges and strategies for promoting exercise in the elderly using a goal-based strategic marketing model. This research is applied from the perspective of purpose and has been done using a qualitative research method based on thematic analysis. The population of this study was people specializing in fields (physical education, urban planning, psychology, social sciences and medicine). The selection of the subjects by snowball method was purposeful and with saturation criteria was a concept that was achieved after 11 interviews. The four final categories identified are individual, societal, program-based / governance, and environmental challenges. Individual challenges refer to all kinds of physical disabilities and diseases, all kinds of mental problems, fears and feelings of loneliness. Social challenges indicate a lack of knowledge of team sports and social exclusion. Program / Governance Challenges, Non-Practical Strategies of Institutions, and Environmental Challenges emphasize the non-standard nature of places and the shortcomings and shortcomings of the urban environment. Based on the goal-oriented strategic marketing model, the necessity of adopting four main strategies has been emphasized: grounding, audience analysis, social system analysis, and policy coordination. As a result, the need for macro-management strategies to promote sports for the elderly will be effective from several perspectives, including improving their social and personal status and reducing the heavy costs of treatment for the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision
  • Development Strategy
  • Physical Activity
  • Inhibitors