طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران و سازندگان برنامه های ورزشی در رسانه ها بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ورزش همگانی از جمله شاخص‌های انتخاب لیست اولیه صاحب‌نظران بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم‌افزار Maxqda نسخه 2018 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده-ها 145 مفهوم اولیه، 4 مقوله اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی برای طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن شناختی مطرح شد. شاخص های شناسایی شده شامل موانع توسعه، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، راهبردهای توسعه و پیامدهای حاصل از توسعه ورزش همگانی با توجه به نقش رسانه ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Role of the Mass Media Role in the Development of Public Sports of the Country and Its Strategies

نویسندگان [English]

  • mahtab moshtaghi 1
  • hamid ghasmi 2
  • Nazanin Rasekh 3
1 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Academic Member of Payame Noor University
3 Institute of Physical Education and Sport Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a role model for the role of mass media in the development of public sport in the country and its strategies. The research method is qualitative and exploratory. The statistical population consisted of university professors and sports media experts and creators. The field of study and having academic backgrounds related to the subject, having managerial positions and executive experience in the field of public sport were among the criteria for selecting the top list of experts. The sampling method was non-probability sampling with purposeful selection with maximum diversity or heterogeneity. The sample size in this study was 16 persons based on theoretical saturation index. The interviewing tool was open-ended and based on three open, axial and selective coding steps that were analyzed with the help of Maxqda 2018 software. Based on the data analysis of the 145 primary concepts, 4 main categories were identified. Then, seven theoretical theories were developed based on a paradigm model for designing the role model of mass media in the development of national sport and its cognitive strategies. Identified indicators included development barriers, facilitation factors, development factors, development strategies, and consequences of the development of mass sport with respect to the role of the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass media
  • Development
  • mass sports
  • Strategies
دوره 13، شماره 66
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1399