تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشیار مدیریت منابع انسانی

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

مدیریت استعداد جهانی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجاد کننده مدیریت استعداد جهانی می تواند در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران است. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- توصیفی انجام گرفت. از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق از متخصصان و مدیران سازمان‌ها جمع آوری شد. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، داده ها پس از کد گذاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق عواملی همچون عوامل برون سازمانی و درون کشوری، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، عوامل رفتاری، عوامل مدیریتی، عوامل خارج از سازمان و کشور، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی رقبا، هوشمندی مشتریان و هوشمندی بازار را بعنوان علل موثر مدیریت استعداد جهانی شناسایی نمود. بر اساس مدل طرح شده توصیه می شود که نقش عوامل مختلف موثر بر مدیریت استعداد جهانی مد نظر قرار گرفته و برای ترویج و رشد این مهم تدابیر نظام مندی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the implications of global talent management with an emphasis on human capital development in Iranian sports organizations

نویسندگان [English]

 • keivan mousavi cheshmehkaboodi 1
 • mohammad hakak 2
 • reza sepahvand 3
 • amirhoshang Nazarpouri 4
1 student
2 Associate Professor of Management, Lorestan University
3 Associate Professor of Human Resource Management
4 Assistant Professor, Department of Management, Lorestan University
چکیده [English]

Global talent management can have significant positive impacts on the performance of organizations. Identification of processes, substrates and agents of global talent management can be effective in improving the performance of sports organizations. The aim of this study is to explain the factors influencing global talent management with emphasis on human capital development in Iranian sports organizations. this research was carried out by qualitative research with an exploratory- discriptive nature. Through a snowball targeted sampling and based on deep interviews, the research data was collected from experts and managers. According to the Grounded theory method, data was analyzed after encoding. The results of research have identified factors such as inter-organizational and intra-country factors, structural factors, environmental factors, behavioral factors, managerial factors, agents outside the organization and country, intelligence of human resources, intelligence of competitors, intelligence of customers and intelligence of the market as effective causes of global talent management. Based on the proposed model, it is recommended that the various role of effective global talent management be considered and considered to promote and develop this important system of measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent management
 • global talent management
 • Intelligent
 • Grounded Theory
دوره 13، شماره 66
فروردین و اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 17 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 08 فروردین 1399