نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران و با استفاده از مدل AHPاست. روش تحقیق از نوع توصیفی -  تحلیلی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی و همچنین استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود (167 نفر) که با در نظر گرفتن تعداد نمونۀ مورد نیاز برای تصمیم­گیری در مدل AHP، 60 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در مرحلۀ اول تحقیق، برای شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد،با مرور پیشینۀ تحقیق فهرستی از شاخص­ها­ تدوین و در اختیار صاحب‌نظران قرار داده شد. پس از دریافت و جمع‌بندی نظرات، چارچوب نهایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران در چهار معیار کلی و با 43 زیرمعیار تدوین شد. در مرحلۀ بعد، به­منظور اولویت­بندی این شاخص‌ها و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوین­شده از مدل AHP استفاده شد. بر اساس این اولویت‌بندی در میان چهار معیار کلی ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها امور پشتیبانی و برنامه‌ریزی، توسعۀ زیرساخت‌های ورزش، امور فنی و ورزشی و توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Criteria of Performance Evaluation of Iranian Sport Federation Form Expert Point of View Sing the AHP Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Nezad Sajjadi1 1
  • Jahangir Soleimani Damaneh 2

چکیده [English]

The purpose of the present study was to identify the performance evaluation and criteria of Iranian sport federation from expert view points. This is a descriptive- Analytical study. The statistical populate included all managers and specialists of the federations. In order to find the value of every considered criteria, the AHP model has been used .All the performed stages of the AHP technique were carried out by the expert choice software. In the initial stage, the primary questionnaire was administered by reviewing the literature, and interviewing experts.in the next stage the questionnaire was given to experts. Then after collecting opinions and observing considerations the final questionnaire was administered with 4 criteria and 43 sub divisions. In the third stage, in order to find the performance of the criteria and their subdivisions and their values, the questionnaires were administered to 60 experts. Result show that among the four general criteria for evaluating the performance of the Iranian Federation and program support and planning, development of sports infrastructure, technical issues and develop sports and physical resources and equipment are located respectively in the first and fourth priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • Performance Evaluation
  • Sport Federation
  • AHP