اعتبار سنجی پرسش‌نامه غرور در ورزشکاران رشته‌های منتخب تیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم غرور ارتباط نزدیکی با محیط ورزش دارد و یکی از ویژگی‌های یک ورزشکار، تواضع و فروتنی است و غرور بیجا، آفت پیروزی و توانایی او است. هدف از تحقیق حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در جامعه ورزشی ایران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این مطالعه، ورزشکاران زن و مرد (200 نفر) در لیگ‌های فوتسال، والیبال، بسکتبال، واترپلو است. برای بررسی دادها، از پرسشنامه غرور تریسی و رابینز (2007) با دو عامل غرور واقعی (7 سؤال) و غرور کاذب (7 سؤال) استفاده ‌شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای نرم‌سازی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه غرور نشـان داد، پایایی دو مؤلفه غرور واقعی و کاذب 88/0 و 90/0 است و پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار است و دو سؤال با بار عاملی کمتر از 0/9 از عامل غرور کاذب حذف شد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که غرور کاذب برخلاف غرور واقعی موجب ترویج رفتار غیراخلاقی مانند نادیده گرفتن روحیه ورزشکاری و توسل به تقلب، خطا جهت دستیابی به موفقیت را افزایش خواهد داد؛ بنابراین، با توجه به مطلوبیت ابزار، پرسشنامه غرور می‌تواند ابزاری مفید برای شناخت نوع و میزان غرور و تقویت غرور مثبت و تعدیل غرور منفی ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of pride questionnaire in athletes of selected team fields

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari Siavashani 1
  • reza nikbakhsh 2
  • Ali mohammad Safania 3
1 Ph.D. Sport Management, Department of Physical Education, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sport management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of pride is closely related to the sport environment and one of the characteristics of an athlete is humility and humility. The aim of present research is to normalize pride questionnaire in athletic society. The research method is correlational. Statistical population in this study was athletes in one of futsal, volleyball, basketball, water polo leagues. In order to examine data, exploratory and confirmatory factor analyses and for data gathering Tracy and Robins 2007 pride questionnaire with two factors of authentic (7 questions) and heuristic pride (7 questions) were used. The reliability of the questionnaire was calculated as 0.93 by Cronbach's alpha. For normalize questionnaires confirmatory and exploratory factor analyses and LISREL were used. The results of factor analysis of the Pride Questionnaire indicated that the reliability of the two components of Authentic and Heuristic pride was 0.88 and 0.90. Results obtained confirmed the reliability of questionnaire. Results of behavior questionnaire factor analysis indicated that questionnaire has acceptable relevance. And two questions with a factor load less than 0.9 were removed from the false pride factor, Furthermore, research final showed that heuristic pride, it promotes a moral behaviors such as ignoring athletic spirit and resorting to deception and offense in order to achieve success. Therefore, considering the utility of the tool, the Pride Questionnaire can be a useful tool for identifying the type and amount of pride, reinforcing positive pride and moderating the negative pride of athletes in different sports fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pride
  • Authentic Pride and Heuristic pride
  • athlete