تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه‌های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

موفقیت یا شکست پروژه‌های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری‌های عمومی شهری، اثرات مختلفی بر محیط و جامعه دارد که متاسفانه این مقوله در کشور ما در موارد متعددی با شکست مواجه شده و موجب هدر‌رفت بودجه‌های عظیم شده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه‌های اماکن ورزشی بود. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل ﻛﻠﻴﺔ کارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بود که در طراحی، ساخت، نظارت و بهره‌برداری فاز دوم ورزشگاه نقش جهان اصفهان همکاری داشتند که از بین آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (873/0) محاسبه شد. جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های ورزشی به ترتیب عوامل مدیریتی (95/0)، عوامل محیطی (83/0)، ویژگی-های پروژه (81/0) و عوامل سازمانی (78/0) بودند. در مجموع می توان اذعان نمود که موفقیت پروژه‌های ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آنها بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت پروژه با درایت و توانایی‌های خود باید بین این عوامل ارتباط برقرار کرده، به گونه‌ای که تیم‌های کاری به وظایف خود اعتقاد و باور لازم را داشته و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the key success factors behind of the construction of the sports facilities projects (Case study: The Sports Complex of Naghsh-e-Jahan in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Soltanhoseini 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Mohsen Tayebi 3
1 Associated Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Either success or failure of sports projects as one of the most important urban public utilities, which has a variety of impacts on the environment and society. Unfortunately, it has failed in many cases in our country and has led to the loss of huge budgets. The aim of this study is to analyze the key success factors behind of the construction of sports facilities projects. The statistical population of this study includes all employers, consultants and contractors who participated in designing, constructing, monitoring and exploiting the second phase of the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan. In this matter, about 200 people are chosen among them, as the statistical sample by random sampling. The research measuring tool is a researcher-made questionnaire whose formal and content validity was confirmed by experts after careful examination of the texts and literature of the research. Moreover, its reliability is calculated using Cronbach's alpha (0.873). In addition to the descriptive statistics, the Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis, and the second order confirmatory factor analysis were utilized to investigate the data. The computational results showed that the most important key success factors of sport projects were management factors (0.95), environmental factors (0.83), project characteristics (0.81) and organizational factors (0.78) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • Success
  • sports projects
  • Naghsh-e Jahan sport complex