نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و سطح بندی روابط توانمند سازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی با به کارگیری مدل سازی تفسیری- ساختاری بود. پژوهش حاضر آمیخته، توسعه ای – کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفر ازخبرگان (اقتصاد دانان، مدیران بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی، آشنا باکلاس جهانی، تولیدکنندگان تولیدات ورزشی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 100 کد باز، 18کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت با تحلیل میک مک بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل مدل در 13سطح قرار دارند که در بالاترین سطح (سطح 1)، توانمندسازی راهبردی صنعت ورزش و صنعت ورزش در کلاس جهانی به عنوان تاثیر پذیرترین عامل و در پایین ترین سطح (سطح13)، برنامه مرتبط با الزامات قانونی درحوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشی به عنوان تاثیر گذارترین عامل قرار گرفتند. بدر نتیجه هرگونه برنامه و اقدام از طرف مدیران و بازرایابی ورزشی، برای پیشرفت توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی در حمایت از رونق تولید کالای ورزشی ایرانی، نیازمند توجه به نقش کلیدی و پایه ای این عوامل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Leveling of empowerment factors Export performance of sports products In order to reach the world-class sports industry With emphasis on export development programs

نویسندگان [English]

  • forogh moammadi 1
  • Masoumeh Kalateh seifari 1
  • mohammad hossein razavi 1
  • hassan farsijani 2

1 university of mazandaran

2 beheshti university

چکیده [English]

The purpose of this paper was to identify and level the relationship between the empowerment of export performance and the world-class approach with emphasis on export development programs for sports products through the use of interpretive-structural modeling. The present study is a cross-sectional, developmental-applied study. The approach Glazer and in-depth interviews with 15 experts (economists, managers, sports marketing, industrial management, familiar upscale global manufacturers of products for sport) in the application environment NVIVO10 main factors model has 100 open, 18 election code and 5 code reviews to identify Then, using the interpretive-structural modeling process in the MATLAB2014 software environment, the level and internal relations between the extraction factors were determined and finally, by MICC analysis based on the conductivity and dependence. The results showed that of the 13 levels are at the highest level (Level 1), enabling strategic sports industry and sports industry world-class as the impact of most operating at the lowest level (level 13), program associated with legal compliance areas Different social, economic, and environmental factors were considered as the most influential factors in the development of exports of sports products. . As a result of any plans and actions by managers and sports revenues, in order to advance the empowerment of the export performance of sport products in support of the boom in the production of Iranian sports goods, it is necessary to pay attention to the key role of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export performance
  • world-class
  • export development programs
  • sports products