نقش مدیریت ویژگی‌های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار(مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مدیریت ویژگی‌های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری نسبت به ورزشکار است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و کلیه دانشجویان طرفدار کریستیانو رونالدو در دانشگاه کردستان به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه 30 سوالی تصویر برند ورزشکار از (آرایی و همکاران، 2013)، پرسشنامه 3 سوالی تعهد روانی از واتانین و دیکنسون (2018) و پرسشنامه 4 سوالی وفاداری رفتاری از بائر و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه‌ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. همچنین برای بررسی آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد؛ ویژگی‌های برند ورزشکار به ترتیب؛ خبرگی ورزشی(81/0)، روابط عمومی(75/0)، نقش الگو(70/0)، جوانمردی(71/0)، داستان زندگی(56/0)، جذابیت جسمانی(52/0)، سبک رقابت(44/0)، هماوردی(40/0)، سمبل(39/0) و تناسب اندام(32) بیشترین تأثیر را در تعهد روانی طرفداران به صورت مستقیم و همچنین بر وفاداری رفتاری آنان به صورت غیر مستقیم داشتند. همچنین تعهد روانی با ضریب رگرسیونی برابر با 71/0 بر وفاداری رفتاری اثر دارد. این پژوهش برای مدیران تیم‌های ورزشی، مدیران برنامه‌های ورزشکاران، بازاریابان ورزشی و خود ورزشکاران می‌توانند فراهم کننده دیدگاهی منسجم در مدیریت ویژگی‌های برند ورزشکار باشد و همچنین طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی را برای مدیریت هرچه بهتر برند ورزشکار، ساخت برند قوی، ایجاد تصویر مطلوب و تداعی مطلوب از آن، و نهایتاَ توسعه و گسترش تعهد روانی و وفاداری طرفداران نسبت ورزشکار و بهره‌مندی از مزایا و پیامدهای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Athlete’s Brand Attributes’ Management in Psychological Commitment and Behaviour Loyalty to the Athletes (Case Study: Cristiano Ronaldo)

نویسندگان [English]

  • Abed Mahmoعdian 1
  • Saeed Sadeghi Boruojerdi 2
1 PHD student sport managment, University of kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Prefoser of Sport management, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

purpose of this study is to examine the role of athlete’s brand attributes’ management on psychological commitment and behaviour loyalty to the athlete. Descriptive research method was a correlation model, and all students who were Crist Ronaldo fans were chosen as statistical community in the University of Kurdistan. Measurement tools included: athlete’s brand image questionnaire with 30 questions (Arai et al, 2013), psychological commitment questionnare with 3 questions (Väätäinen & Dickenson, 2018), and behavioral loyalty questionnare with 4 questions (Bauer et al, 2008). The content validity of the questionnaires was confirmed by experienced professors and their internal conformity was approved through the Cronbach's alpha test. Also a structural equation model was used to survey the hypotheses test. The results showed that the athlete's brand features were; Athletic expertise (0.81), Relationship effort (0.75), Role model (0.70), sportsmanship (0.71), life style (56.5), physical attractiveness (0.52), competition style (0.44), Rivalry (40.0), symbol (0.39) and Body fitness (32) had the most effect on the psychological commitment of supporters directly, and also their behaviour loyalty indirectly. Also, psychological commitment with a regression coefficient of 0.71 affects behaviour loyalty. This research can provide a coherent insight to the management of athlete’s brand features, for sport team managers, athletes’ program managers, sport markerets and the athletes themselves; and also provides a wide range of management actions that are needed for a better athlete's brand management , creation of a strong brand, create a desirable image and its desirable association, and ultimately the development of the psychological commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete brand
  • Crist Ronaldo
  • athlete brand attributes
  • psychological commitment
  • behaviour loyalty
دوره 13، شماره 66
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1398