نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی/دانشگاه پیام نور استان تهران

2 عضو علمی/ دانشگاه پیام نور استان تهران

3 عضو علمی/دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

هدف تحقیق ارزیابی عملکرد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از نظر استانداردها، کیفیت آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی به دنبال شناسائی نقاط قوت و ضعف و مواردی است که نیاز به اصلاح، بازنگری و روزآمدسازی دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان ترم چهار به بالا در مقطع کارشناسی (5000 نفر)، دانش آموختگان چهار سال گذشته (972 نفر)و اعضاء هیات علمی گروه تربیت بدنی (66 نفر) در دانشگاه ها و مراکز مجری رشته تربیت بدنی در سراسر کشور می باشد که نمونه گیری براساس فرمول کرج سی و مورگان انجام شد. از پرسشنامه پاسخ- بسته مصوب سازمان سنجش آموزش کشور استفاده شد. پایائی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در زیر گروه اعضا هیأت علمی 90/0 دانشجویان 85/0 و دانش آموختگان 82/0 به دست آمد. اعتبار صوری پرسش نامه ها نیز به تأیید اساتید و متخصصان تربیت بدنی رسید. داده های موردنیاز در خصوص هشت عامل در قالب سه پرسشنامه از دانشجویان- دانش آموختگان و اعضاء هیات علمی گردآوری شد.برطبق نتایج گروه تربیت بدنی در عامل های دانشجویان- دانش آموختگان- برنامه های درسی و دوره های آموزشی مورد اجرا - دروس و کلاس های عملی-فرآیند یاددهی و یادگیری- و اعضاء هیات علمی در وضعیت نسبتا مطلوب -در عامل اهداف، سازماندهی و مدیریت گروه در وضعیت مطلوب و در عامل امکانات و تسهیلات آموزشی و پژوهشی در وضعیت نامطلوب می باشد از جمع بندی عوامل بالا نتیجه می شود که کل گروه تربیت بدنی در ارزیابی درونی انجام شده از نظر کیفیت در وضعیت نسبتا قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The quality evaluation of educating the physical education at Payam Noor University

نویسنده [English]

  • masoome hosseini 1

چکیده [English]

So the goal of this study is to evaluate the performance of physical education faculties of PayamNoor University based on standards, education and research quality and professional servicing and it wants to specify the strength and weakness and also shows the points that are needed to be corrected, revised or updated. Date set of this study is students of 4th semester and higher(5000), graduated students of 4 years old (972) and faculties of department of physical education of all the universities that run physical education(66) across the country, that are randomly chosen by using Craig C. Morgan Formula, are 357 students, 275 graduated student and 66 faculties. For gathering the data, the standard questionnaires of the organization of Evaluation of Education National Organization for Educational Testing has been used. Reliability of questionnaires of examined by Cronbach’s Alpha are obtained as -0/90 for faculties sub-group 0/85 for students and 0/82 for graduated students. Validity of questionnaires are proved by physical education experts. Required data for 8 criteria are gathered based on 3 formats of questionnaires from students, graduated students and faculties, The department of physical education is fairly good at criteria of students-graduated students- curriculum and educational courses in progress-lessons and practical classes- the process of teaching and learning- and faculties and it is good at criteria of goals, organizing and managing the department and it’s not bad at educational and research facilities. So the result is the department of physical education is totally fairly good in quality in domestic evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic evaluation
  • PayamNoor University
  • department of physical education
  • quality
  • graduated student