بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده تربیت بدنی،گروه مدیریت ورزشی

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در چند سال اخیر توجه و تأکید بر ورزش‌های بومی و سنتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای جذب و توسعه گردشگر ورزشی با اهداف اقتصادی در کشورهای مختلف مورد توجه فراوان قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر تأثیر بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی برافزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال در جوامع میزبان بود. روش تحقیق کیفی بود که از طریق مصاحبه با خبرگان بود. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی و اقتصاد و گردشگری بود که این تعداد 16 نفر بود. روش نمونه‌گیری گلوله برفی بود و تحقیق تا زمان اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. نتایج پژوهش در دو بخش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال نشان داد بازی‌های بومی و محلی به‌وسیله توسعه گردشگری، ایجاد ارزش، اشتغال‌زایی، درآمدزایی و افزایش تولید منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی می‌شود و همچنین بازی‌های بومی و محلی به‌وسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازی‌ها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازی‌ها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Native and local games on the increase in GDP and job creation

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghafori 1
  • hamed babaei soltangholy 2
  • javad shahlaee 3
1 Allameh Tabatabaei University
2 allameh tabatabai university،Faculty of Physical Education،Sports Management Group
3 Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

In recent years, attention and emphasis on traditional and indigenous sports has been considered as one of the most important strategies for the attraction and development of sporting tourists with economic goals in different countries. The purpose of the present study was to investigate the impact of indigenous and local games on GDP growth and employment creation in host societies. The qualitative research was conducted through interviews with experts. The statistical society was a survey of sport management and sports professionals, of which 15 The snowball sampling method was used and the research continued until the data saturation. The results of the research, in two parts of GDP and employment, showed that indigenous and local games, through tourism development, value creation, job creation, income generation and increased production, lead to an increase in GDP, as well as indigenous and local games by creating tourism-related businesses., Gambling-related businesses, gambling-related jobs, and gambling-related businesses will lead to job creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Native and local games
  • Sports
  • Tourism
  • Economics
دوره 13، شماره 65
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1397