نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدفپژوهش حاضر مقایسه و تحلیل سطح توسعهیافتگی استانهای ایران در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از 48 شاخص، سطح توسعه‌یافتگی ورزش قهرمانی استان‌های ایران در سال‌ 1390، در هفت بعد منابع انسانی، منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات، موفقیت‌های ورزشی، توان رقابتی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش بررسی شده است. از روش تحلیل عاملی برای محاسبۀ شاخص‌های ترکیبی و از تحلیل خوشه‌ای برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی ورزش قهرمانی استان‌ها استفاده شد. بررسی سطح توسعه‌یافتگی استانها در ابعاد ورزش قهرمانی نشان داد که در اغلب استانها ابعاد منابع انسانی و زیرساختها و امکانات در سطح نسبتاً توسعهیافته، بعد توان رقابتی در سطح نسبتاً توسعه‌یافته و محروم، ابعاد منابع مالی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش در سطح محروم و بعد موفقیتهای ورزشی در سطح بسیار محروم قرار داشتند. بخش دیگر یافتهها نشان داد تمام ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی از الگوی توسعۀ مرکز پیرامون پیروی میکند. به‌کارگیری این الگو در توزیع نابرابر امکانات و منابع مالی سبب تفاوت سطوح توسعۀ ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در سطح توسعه‌یافتگی ورزش قهرمانی استان‌های کشور شده است. این نابرابری‌ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسی-اجتماعی، نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، بی‌توجهی به مدیریت یکپارچۀ کشور، نبود توجه به ظرفیتهای استانها و فقدان هماهنگی سازمان‌های متولی ابعاد مختلف توسعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and Analysis of the Development Level of Iran’s Provinces Competetive Sport Area

نویسندگان [English]

 • Rahim Ramzani nejhad 1
 • Majid Yasuri 2
 • Mohammad Javadipoor 3
 • Mina Malaei 4

1 Professor of Sport Management, University of Guilan

2 Professor of Geograohy and Rural Planning, University of Guilan

3 Associated Professor of Curriculum, TehranUniversity

4 Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan

چکیده [English]

The aim of this study was to compare and analysis the development level of Iran's provinces in different dimensions of competitive sport. This study is descriptive and analytic which by using 48 indicators has reviewed the development level of competitive sport of Iran’s provinces in seven dimensions: human resources, financial resources, infrastructures and facilities, sporting successes, competitiveness, hosting sport events and education in 2011. Factor analysis was used to calculate mixed indicators and cluster analysis was used to determine the level of sport development of provinces. The Study of development level of the provinces in the dimensions of championship sport showed that most provinces in human resources and infrastructure and facilities were relatively developed, in competitiveness were relatively developed and less developed, in financial resources, hosting sports events and education were less developed and in sporting achievement wereundeveloped. The study of the development level of Iran provinces showed all dimensions of competitive sport development follows the center-periphery development pattern. These inequities are the resultant and reflect of the socio-political factors, spatial planning system failures and incorrect policies, ignoring the integrated management of the country, lack of attention to potentials of the provinces and lack of coordination between the organizations in charge of different aspects of development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Championship Sport Developmet
 • Human Resources
 • Infrastructures and Facilities
 • Sporting Successes
 • Provinces Development
 1. Abdollahzadeh, G, & Sharifzadeh, A. (2012). Levels of Regional Development in Iran (Application of Combined Indicator Approach). Urban and Regional Studies, 4(13), 62-14.
 2. Andreff, M., & Andreff, W. (2010). Economic prediction of sport performances: From bBeijing olympics to 2010 FIFA world cup in South Africa. Working Paper Series, Paper No: 10-08. Available at: http://college.holycross.edu/RePEc/spe/Andreff_Predictions.pdf (Accessed 12 June 2014).
 3. Askarian, F., Jaafari, A., & Fakhri, F. (2013). Classification of the provinces in terms of elite sport development by using numerical taxonomy. 4th Sport Management Conference, Tehran, Iran. (Persian).
 4. Azizi, B., Mehrabi Kooshki, A., & Jalali Farahani, M. (2013). Study of information technology and organizational structure of the Ministry of Youth and Sports of the Islamic Republic of Iran. Sport Management, 5(3), 161-74. (Persian).
 5. Badri-Azarin, Y., Talebian-Nia, H., & Salmani, A. (2013). The solutions of human resource development in Gymnastic. Sport Management Review, 5(19), 81-92. (Persian).
 6. Baumann, R., & Matheson, V. A. (2013). Infrastructure investments and mega-sports events: Comparing the experience of developing and industrialized countries. College of the holy cross, department of economics faculty, Paper No: 06-10. Available at: http://web.holycross.edu/RePEc/hcx/HC1305-Baumann-Matheson_MegaEventsDeveloping.pdf (Accessed 23 July 2015).
 7. Bernard, A. B. (2008). Going for the Gold: Who will win the 2008 olympic games in Beijing. Available at: http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/andrew.bernard/Beijing2008.pdf (Accessed 6 Febuary 2015).
 8. De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., & Shibli, S (2008). The Paradox of measuring success of nations in elite sport. Belgeo, 9(2), 217-34.
 9. De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12, 113-36.

10. Detailed Document of the Comprehensive System for the Development of Physical Education and Sports of the Country. (2005). Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Green Apple.

11. Ehsani, M., Amiri, M., & Ghrehkhani, H. (2013). Designing and developing the strategic system of professional sport. Sport Management Review, 5(17), 125-36. (Persian).

12. Fetter, S. E. (2011). Socioeconomic determinants of win maximization at the FIFA world cup. (unpublished masterʼs thesis). Department of Economics and Business. The Colorado College, Colorado Springs, USA.

13. Fifth Development Plan of the Department of Physical Education and Sports of the Country. (2009). Physical Educational Institution, Deputy Directorate for Coordination and Affairs of the Provinces, National Office for Management and Development of Sport of the Country.

14. Gong, Q. (2008). The positive and negative economic contributions of mega-sporting events to local community. (Unpublished masterʼs thesis). University of Navada. Las Vegas. USA.

15. Green, M., & Okley, B. (2001). Elite sport development system and playing to win: Uniformity and diversity international approach. Lesure Studies, 20,    247-67.

16. Green, M., & Hullihan, B. (2008). Policy and the prioritization of the development of the championship sport. (R. Gharakhanlou & E. Gharakhanlou, translators). Tehran: National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. (Persian).

17. Hosseini, S. S., Hamidi, M., Ghorbanian, A., & Sajjadi, S. N. (2013). Identify strengths, weaknesses, opportunities and threats in talent idification in competetive sport of Isalamic Republic of Iran and Bottlenecks and challenges facing on It. Sport Management, 5(17), 29-54. (Persian).

18. Jamali, F., Purmohammadi, M. R., & Ghanbari, A. (2009). Analysis of inequity in urban point of Iran’s provinces (1986-2006). Geography Researches, 24(95), 1-28. (Persian).

19. Jiang, Y., Ma, T., & Huang, Z. (2010). The economic factors analysis in olympic game. International Journal of Sports Science and Engineering, 4(3), 181-7.

20. Marcum, J. P., & Greenstein, T. N. (1985). Factor affecting attendance of major league Baseball: II, a within-season analysis. Sociology of Sport Journal, 2, 314-22.

21. Moradi, M., Honari, H., & Ahmadi, S. A. H. (2011). The four role of sports media in the development of championship sports. Sport Management, 9, 167-80. (Persian).

22. Mostafaei, H. (2009). The relationship between information technology and organizational structure of sport organizations of the Islamic Republic of Iran. (Unpublished masterʼs thesis). University of Guilan, Rasht, Iran. (Persian).

23. Mourao, P. J. R. (2010). Reginal determinants of competitiveness: The case of Eueropia soccer teams. International Journal of Sport Finance, 5(3), 222-34.

24. Mozafari, S. A. A., Elahi, A. R., Abassi, S., Ahad-Poor, H., & Rezaei, Z. A. (2012). The strategies of championship sport of Iran. Sport Management Studies, 13, 33-48. (Persian).

25. Rajabi, M., Hosseini, M. S., Razavi, & S. M. H., Hosseini, S. E. (2012). The role of media and spectators in fainance absorbtion of private sector in elit sport. Sport Management Studies, 13, 93-106. (Persian).

26. Ramzanian, M. R., Mallaei, M., & Absalan, S. (2013). Study of agility in sport and youth organizations of provinces. Sport Management Review, 5(20), 185-204. (Persian).

27. Ramzani-Nejhad, R., & Reyhani, M. (2011). Chalenges of development of sport for all against competitive sport. National Conference of Leisure Sport, Tehran, Iran.

28. Ramezaninejhad, R,. Yasuri, M,. Javadi-pur, M, & Mallaei, M. (2014). Validation of Provincial Indicators of Competitive Sport Development. International Journal of Sciences: Bascic and Apllied Research (IJSBAR), 14(2), 25-41.

29. Razavi, S. M. H., Khosh-Chehreh, M., Kazem-Nejhad, A., & Asadi, H. (2004). Privatization in sports with an emphasis on elit sport. Journal of Olympicsm, 4(28), 75-86. (Persian).

30. Reyhani, M., Eydi, H., & Ramzani-Nejhad, R. (2010). Study of models and process of elite athlite management. 10th Conference of University of Guilan, Guilan, Iran. (Persian).

31. Sadeghi-Arani, Z., & Mirghafoori, S. H. (2009). Analyzing the sport development situation of Iran’s province over the years 2005-2006. Research in Sport Science, 24, 103-20. (Persian).

32. Salimi, M., Soltan Hosseini, M., & Nasr Esfahani, D. (2013). Prioritizing barriers to the development of sponsorship by private companies from elite sport on the basis of summing up the results of MADM methods using the integrated model of POSET. Sport Management Review, 5(21), 149-72. (Persian).

33. Saraei, M. H., Sorkh-Kamal, K., Beiranvand-Zadeh, M., & Mahini-Zadeh, M. (2011). Assess the development of Iran’s provinces by using Lagit and Progit methods. Quarterly Journal of New Perspectives in Human Geography, 3(3), 79-92. (Persian).

34. Shafiei, Sh. (2012). Selection of the best model for ranking countries in Asian games based on neural network models, tree and k nearest neighbor algorithm. management and development of sport, (1)1, 27-40. (Persian).

35. Shariati Fezabadi, M., Khabiri, M, & Hamidi, M. (2012). The Relationship Between the Success of Countries at the Guanghou 2010 Summer Asian Games and Demo-Economic Factors. Social and Behavioral Sciences, 8, 369-74.

36. Shippi, P. (2012). Social and political factor affecting sporting success in small countries: The case of Cyprus. Biomedical Human Kinetics, 4, 38-44.

37. Sterken, E., & Kuper, G. (2003). Participation and performance at the olympic summer games. Economy & Sport, 3, 13-20.

38. Stewart, B. (2007). Sport funding and finance. Oxford: Butterworth Heinemann.

39. Tavakoli-Nia, J., & Shali, M. (2012). Reginal inequity in Iran. Enveromental Based Teritorial Planning, 6(18), 1-15. (Persian).

40. Van Tuyckom, C., & Joreskog, K. C. (2012) Going for gold! Welfare characteristics and olympic success: An application of the structural equation approach. Qulity & Quantity, 46, 189-205.

41. Zarabi, A., & Sheikh-Beiglu, R. (2011). Level of health development indicators province of Iran. Journal of Social Welfare, 42, 107-28. (Persian).